PR-shooting with the Australian author Simon Harrak.